RODO – informacja

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Ochronie Danych Osobowych (określane jako RODO), biuro projektowe ES Consulting Ewa Smurzyńska-Ujma pragnie przekazać Państwu najważniejsze informacje, dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pani Ewa Smurzyńska Ujma prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą  pod nazwą ES Consulting Ewa Smurzyńska-Ujma z siedzibą w Opolu przy
ul. Oleskiej 67a, 45-231 Opole, NIP: 6312213938, REGON: 532375060, zwana dalej Administratorem.

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem wskazanym powyżej lub pod adresem
e-mail: ewa.smurzynska@gmail.com  oraz telefonicznie pod numerem 605 652 149.

Podanie nam swoich danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umów
i rozpoczęcia świadczenia usług.

Pozyskiwane przez nas dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 • sporządzenia i przedstawienia spersonalizowanej oferty handlowej

            na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO, nazywanej przez nas w skrócie „zgoda”,

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy

            na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO, nazywanej przez nas w skrócie „wykonanie umowy”,

 • pełnienia funkcji pełnomocnika w toczącym się postępowaniu administracyjnym

            na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO, nazywanej przez nas w skrócie „obowiązek prawny”,

 • wystawiania i i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych

            na podstawie obowiązku prawnego,

 • marketingu bezpośredniego

            na podstawie zgody,

 • archiwizacji dokumentacji

            na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO, nazywanej przez nas w skrócie „prawnie uzasadniony interes administratora”.

Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania danych. Nie zbieramy ani nie przechowujemy danych, które byłyby zbędne dla osiągnięcia zakładanych celów.

W zakresie realizacji działalności biura projektowego Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom, które są upoważnione do ich przetwarzania na podstawie:

 • obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności mogą to być organy nadzoru, wszelkiego rodzaju urzędy i instytucje uprawnione do wydawania pozwoleń, zaświadczeń, uzgodnień, wypisów, warunków technicznych itp.
 • umów zawartych z Administratorem. W szczególności Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom takim jak: specjaliści, posiadający niezbędne uprawnienia np. branżyści, rzeczoznawcy, geodeci, kosztorysanci oraz inne zewnętrzne firmy takie jak biuro rachunkowe, kurierzy, obsługa prawna, drukarnie itp.

Zaznaczmy, iż ewentualne powierzenie Państwa danych osobowych następować będzie wyłącznie w celach, w jakich zostały przez nas pozyskane oraz zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane przez podmioty, którym je powierzamy, w sposób zgodny z prawem.

Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez nas oraz naszych podwykonawców przetwarzających dane osobowe, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać w odpowiednich do danego rodzaju uprawnienia okolicznościach – zgodnie z art. 15 – 21 RODO.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby przetwarzania Państwa danych. Udzieloną nam w ten sposób zgodę, mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych osobowych przed cofnięciem takiej zgody).

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy ponadto, iż Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych wyżej opisanymi kwestiami lub innymi, dotyczącymi Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem.

                                                                                              Z poważaniem

      Ewa Smurzyńska-Ujma